CUPRINS

A. Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

B. Termeni şi condiţii aplicabile comenzilor de bunuri şi servicii efectuate pe site-ul www.posta-romana.ro

C. Limitarea raspunderii privind informaţiile conţinute pe site-ul www.posta-romana.ro

D. Politica de confidenţialitate şi de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

E. Securitatea informaţiilor transmise prin intermediul site-ului www.posta-romana.ro

 

A. Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

 1. DISPOZIȚII GENERALE

2. CONDIȚII DE ACCEPTARE ÎN REȚEAUA POŞTALĂ A CNPR A TRIMITERILOR POŞTALE

    2.1. Condiţii de formă, dimensiuni şi greutate pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal

    2.2. Condiţii de dimensiuni şi greutate pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal

    2.3. Condiţii generale de ambalare

    2.4. Condiţii specifice de ambalare pentru trimiterile cu valoare declarată mai mare de 2.000 lei

    2.5. Condiţii specifice de ambalare în funcţie de conţinut

    2.6. Condiţii de volum

    2.7. Condiţii de prelucrare

    2.8. Localizarea adreselor pe trimiterile poştale

    2.9. Modalităţi de înscriere a adreselor pe trimiterile poştale

  2.10. Modalităţi de redactare a adresei poştale

  2.11. Condiţii de conţinut

  2.12. Trimiteri poştale refuzate la colectare

  2.13. Aria de acoperire a serviciului poştal

  2.14. Dovada identităţii

  2.15. Limita maximă a valorii declarate, a rambursului şi a transferurilor de bani realizate prin serviciul de mandat postal pe suport de hartie

  2.16. Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului mandatului poştal pe suport de hârtie sau serviciului ramburs

  2.17. Modalităţi de plată a serviciilor poştale

3. TERMEN DE PĂSTRARE

4. CONDIŢII DE CALITATE

5. RĂSPUNDEREA CNPR

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

7. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

8. MECANISM DE SOLUŢIONARE AL RECLAMAŢIILOR PREALABILE

1. DISPOZIŢII GENERALE Înapoi la cuprins

Prezentele Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale conţin clauzele generale aplicabile furnizării, de către Compania Naţională Poşta Română S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Dacia nr.140, sector 2, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr.J40/8636/1998, având codul unic de înregistrare 427410, denumită în continuare CNPR, a:

A. Serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, şi anume:

A.1. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în greutate de până la 2 kg (corespondenţă, imprimate);
A.2. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor în greutate până la 7 kg;
A.3. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale în greutate de până la 10
kg;
A.4. Distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului
României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
A.5. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg;
A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg sau colete poştale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete poştale cu limita de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

B. Serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal, şi anume:

B.1. Servicii având ca obiect trimiteri poştale în greutate mai mare de 2 kg (corespondenţă, imprimate);
B.2. Servicii de publicitate prin poştă;
B.3. Servicii având ca obiect colete poştale interne cu limite de greutate între 10 şi 50 kg;
B.4. Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;
B.5. Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
B.6. Serviciul Ramburs;
B.7. Serviciul Schimbare destinaţie;
B.8. Serviciul Livrare specială;
B.9. Serviciul Confirmare de primire;
B.10. Serviciul Express;
B.11. Serviciul de mandat poştal pe suport de hârtie.

Condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, care fac parte din oferta comercială a CNPR şi care reprezintă clauzele generale ale contractului care se încheie între CNPR şi expeditor, sunt puse la dispoziţia utilizatorului, la fiecare punct de acces deservit de personal şi pe pagina de internet.

2. CONDIŢII DE ACCEPTARE ÎN REŢEAUA POŞTALĂ A CNPR A TRIMITERILOR POŞTALE Înapoi la cuprins
2.1. Condiţii de formă, dimensiuni şi greutate pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal         

(1) Trimiterile de corespondenţă se încadrează în următoarele condiţii de formă, dimensiuni şi greutate:

a) format standard (plic sau carte poştală/carton adresat, de formă dreptunghiulară, dintr-o singură bucată a cărui lungime este cel puţin egală cu lăţimea multiplicată cu 1.41):

-dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-dimensiuni maxime: 165 x 235 mm, cu o toleranţă de 2 mm,
-greutate maximă: 20 g; -grosime maximă: 5 mm.

b) format “plicuri plate” (plicuri dreptunghiulare, cărţi poştale dreptunghiulare sau cărţi poştale cu formă neregulată):

-dimensiuni maxime: 305 x 381 mm;
-greutate maximă: 500 g;
-grosime maximă: 20 mm.

c) format “pachete” (orice trimitere sub formă de rulou sau paralelipiped care depăşeşte oricare dintre dimensiunile prevăzute la categoria standard şi la categoria plicuri plate):

1) pachete paralelipipedice:

dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunii 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
greutatea maximă: 2 kg.

2) rulouri:

-dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
-dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-greutate maximă: 2 kg.

(2) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a CNPR trimiterile de corespondenţă, formatul standard trebuie să îndeplinească următoarele condiţii speciale:

a) plicurile trebuie să fie închise prin lipirea continuă a clapei de închidere, iar înscrisurile trebuie să fie realizate pe partea simplă a plicului, care nu este prevăzută cu clapă de închidere;

b) înscrisurile trebuie să fie realizate în zona dreptunghiulară situată la o distanţă minimă de 40 mm faţă de marginea superioară a plicului (toleranţă de 2 mm), 15 mm faţă de marginea laterală dreaptă şi 15 mm faţă de marginea inferioară;

c) pe partea înscrisurilor, o zonă dreptunghiulară de 40 mm înălţime începând de la marginea superioară şi 74 mm lungime începând de la marginea din dreapta este rezervată francării şi amprentelor de obliterare, în interiorul acestei zone, timbrele poştale sau amprentele de obliterare aplicându-se în unghiul superior drept;

d) nicio menţiune sau însemn grafic parazit nu trebuie să apară:
-sub adresă;
-la dreapta adresei, începând de la zona francării şi obliterării până la marginea inferioară a trimiterii;
-la stânga adresei, într-o zonă de cel puţin 15 mm, mergând de la primul rând al adresei până la marginea inferioară a trimiterii;
-într-o zonă de 15 mm înălţime începând de la marginea inferioară a trimiterii şi 140 mm lungime începând de la marginea din partea dreaptă a trimiterii, această zonă putând să se confunde, în parte, cu cele definite mai sus.

e) trimiterile sub formă de cărţi poştale care ajung la un format de 165 x 235 mm pot fi admise ca trimiteri standard, cu condiţia ca acestea să fie confecţionate din hârtie – carton de o calitate care să ofere rigiditate suficientă pentru a permite o prelucrare fără dificultate.

(3) Nu fac parte din categoria trimiterilor de corespondenţă, formatul standard: cărţile poştale pliate; trimiterile care sunt închise cu agrafe, urechi de prindere metalice  sau croşete îndoite; trimiterile al căror plic este confecţionat dintr-un material care posedă proprietăţi fundamental diferite de cele ale hârtiei, excepţie făcând materialul utilizat pentru confecţionarea spaţiilor transparente la plicurile cu fereastră; trimiterile poştale pliate, expediate deschis, fără plic, care nu sunt închise pe toate părţile şi care nu prezintă o rigiditate suficientă pentru a permite o prelucrare mecanică a acestora de către CNPR.

(4) Trimiterile poştale constând în imprimate se încadrează în următoarele condiţii de formă, dimensiuni şi greutate:

a) format “plicuri plate”:

-dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-dimensiuni maxime: 305 x 381 mm;
-greutate maximă: 500 g;
-grosime maximă: 20 mm.

b) format “pachete” (orice trimitere sub formă de rulou sau paralelipiped care depăşeşte oricare dintre dimensiunile prevăzute la categoria plicuri plate):

1) pachete paralelipipedice:

-dimensiuni minime: să aibă o faţă ale cărei dimensiuni să nu fie inferioare dimensiunii 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-dimensiuni maxime: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-greutatea maximă: 2 kg.

2) rulouri:

-dimensiuni minime: lungimea plus de două ori diametrul: 170 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să fie inferioară la 100 mm;
-dimensiuni maxime: lungimea plus de două ori diametrul: 1040 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 900 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-greutate maximă: 2 kg.

(5) Coletele poştale, formatul standard, se încadrează în următoarele condiţii de  dimensiuni şi greutate:

a) format standard:

-dimensiuni minime: 150 x 210 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-dimensiuni maxime: 700 x 700 x 700 mm;
-greutate maximă la prezentare (colete interne şi internaţionale): 10 kg;
-greutate maximă la distribuire (colete internaţionale): 20 kg.

b) colete voluminoase:

-dimensiuni minime: 700 x 700 x 700 mm;
-dimensiuni maxime: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii ;
-greutate maximă la prezentare (colete interne şi internaţionale): 10 kg;
-greutate maximă la distribuire (colete internaţionale): 20 kg.

(6) Cecogramele trebuie să îndeplinească condiţiile de formă, dimensiuni şi greutate prevăzute la art. 2.1. alin. (4), cu excepţia faptului că greutatea maximă admisă este de 7 kg.

2.2. Condiţii de dimensiuni şi greutate pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal                       Înapoi la cuprins

(1) Trimiterile de corespondenţă, imprimate şi publicitate prin poştă, se încadrează în următoarele condiţii de greutate:

dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
dimensiuni maxime: conform prevederilor de la art. 2.1. alin. (1) lit. c);
greutate maximă la prezentare: 5 kg.

(2) Coletele poştale, se încadrează în următoarele condiţii de dimensiuni şi greutate:

-dimensiuni minime: 150 x 210 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-dimensiuni maxime: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii;
-greutate maximă la prezentare pentru:
-coletele interne: 15 kg colete obişnuite / 20 kg conţinut indivizibil;
-coletele internaţionale: 31,5 kg, cu respectarea greutăţii maxime stabilite de către fiecare ţară membră a Uniunii Poştale Universale;
-greutate maximă la distribuire (colete internaţionale): 31,5 kg.

(3) Trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor: Ramburs, Schimbare destinaţie şi Confirmare de primire, se încadrează în următoarele condiţii de dimensiuni şi greutate:

-dimensiuni minime:
-trimiteri conţinând documente: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-trimiteri conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială: 150 x 210 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

-dimensiuni maxime:
-trimiteri conţinând documente: conform prevederilor de la art. 2.1. alin. (1) lit. c);
-trimiteri conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii;

-greutate maximă la prezentare:
-trimiteri conţinând documente: 5 kg;
-trimiteri interne conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială: 15 kg colete obişnuite / 20 kg conţinut indivizibil;
-trimiteri internaţionale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială: 31,5 kg;
-greutate maximă la distribuire (trimiteri internaţionale): 31,5 kg.

(4) Trimiterile poştale interne care fac obiectul serviciului de Livrare specială, se încadrează în următoarele condiţii de dimensiuni şi greutate:

-dimensiuni minime:
-trimiteri conţinând documente: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-trimiteri conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială: 150 x 210 mm, cu o toleranţă de 2 mm;

-dimensiuni maxime:
-trimiteri conţinând documente: lungimea, lăţimea şi grosimea însumate: 900 mm, fără ca dimensiunea cea mai mare să depăşească 600 mm, cu o toleranţă de 2 mm ;
-trimiteri interne conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii.
-greutate maximă la prezentare:
-trimiteri conţinând documente: 2 kg;
-trimiteri conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială: 31,5 kg.

(5) Trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express, se încadrează în următoarele condiţii de dimensiuni şi greutate:

-dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm;
-dimensiuni maxime: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii;
-greutate maximă la prezentare:
-trimiteri interne: 31,5 kg;
-trimiteri internaţionale: 31,5 kg, cu respectarea greutăţii maxime stabilite de către fiecare ţară membră a Uniunii Poştale Universale;
-greutate maximă la distribuire (trimiteri internaţionale): 31,5 kg.

(6) Trimiterile poştale care fac obiectul serviciului mandat poştal pe suport de hârtie şi care circulă pe cale poştală se încadrează în următoarele condiţii de dimensiuni:

-dimensiuni minime: 202 x 114 mm;
-dimensiuni maxime: 210 x 185 mm.

2.3. Condiţii generale de ambalare                   Înapoi la cuprins

(1) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a CNPR trimiterile poştale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de ambalare:

a) trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact (fără crăpături, rupturi) care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului şi să fie în forme uşor de mânuit;

b) ambalajul şi închiderea trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau prin manipulări succesive şi să nu se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca o acţiune de spoliere să fie vizibilă;

c) agrafele metalice care servesc la închiderea trimiterilor nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului poştal;

d) este interzis să se aplice pe trimiterile poştale alte etichete decât cele care se  raportează la serviciile poştale, cu excepţia celor aplicate pe ambalajul original al bunului, sau să se aplice pe acestea timbre poştale şi etichete reutilizate.

e) trimiterile poştale trebuie să prezinte, pe ambalaj sau anvelopă, spaţii suficiente pentru înscrierea menţiunilor de serviciu şi aplicarea etichetelor.

(2) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a CNPR trimiterile de corespondenţă care conţin şi obiecte fără valoare comercială (ex.: fotografii, mărţişoare, agrafe de prindere a documentelor etc.) trebuie să fie ambalate astfel încât să nu împiedice operaţiunile de prelucrare.

(3) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a CNPR trimiterile poştale constând în imprimate, publicitate prin poştă si livrare specială cu conţinut documente trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

a) trebuie să fie ambalate de către expeditor în aşa fel încât conţinutul lor să fie suficient protejat;

b) trimiterile constând în imprimate şi publicitate prin poştă pot fi introduse în ambalaj din hârtie sau plastic închis, transparent sau opac, iar în cazul trimiterilor interne se pot prezenta condiţionate sub banderolă, pliate sau capsate;

d) ambalajul trimiterilor constând în imprimate şi publicitate prin poştă trebuie să permită verificarea conţinutului trimiterii poştale de către CNPR, în momentul prezentării acesteia la punctul de acces;

(4) Trimiterile de colet poştal şi trimiterile cu conţinut bunuri cu sau fară valoare comercială care fac obiectul serviciilor: Ramburs, Livrare specială, Confirmare de primire şi Express se prezintă în ambalaje proprii sau tip poştal, cu următoarele precizări:

a) aceste ambalaje pot fi din:
cutii din carton, placaj, lemn, tablă sau plastic;
saci din hârtie, pânză rezistentă dintr-o bucată, material plastic sau muşama;
hârtie;
valize, containere;
genţi, sacoşe, ambalaje netipizate (numai pentru trimiterile care fac  obiectul serviciului de Livrare specială).

b) sacii şi cutiile metalice trebuie să fie prevăzute cu sisteme de închidere şi sigilare.

c) în cazul în care sunt necesare cusături la ambalaje, acestea se fac în interior, exceptându- se partea rezervată introducerii conţinutului care se coase în exterior; cusăturile trebuie să fie uniforme, cu aţă rezistentă de aceeaşi calitate şi culoare, fără noduri.

(5) Orice trimitere de colet poştal şi orice trimitere cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială care face obiectul serviciilor: Ramburs, Livrare specială, Confirmare de primire şi Express trebuie să fie condiţionată într-un mod deosebit de solid dacă trebuie:

a) să fie transportată pe distanţe lungi;

b) să suporte numeroase transbordări sau manipulări multiple;

c) să fie protejată împotriva modificărilor importante de climă, de temperaturi sau, în caz de transport pe cale aeriană, contra variaţiilor presiunii atmosferice.

(6) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a CNPR bunurile prezentate neambalate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

a) să poată fi reunite, îmbinate sau menţinute printr-o legătură solidă asigurată cu plumbi sau alte sigilii, în aşa fel încât să formeze un întreg;

b) să fie bunuri dintr-o singură bucată (ex: bucăţi de lemn, piese metalice etc.), a căror ambalare nu intră în uzuanţele comerciale.

c) în circuitul intern se acceptă neambalate: planşete desen, cărucioare şi triciclete pentru copii, coşuri, ambalaje goale, canistre goale, damigene goale, etc.

(7) La ambalarea trimiterilor poştale nu se acceptă ambalaje deja folosite, decât pentru acceptarea la prezentare a trimiterii de colet poştal şi a trimiterii cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială care face obiectul serviciilor: Ramburs, Livrare specială, Confirmare de primire şi Express, respectându-se una din următoarele condiţii:

a) se asigură reambalarea trimiterii în hârtie rezistentă;

b) ambalajele nu prezintă nicio deteriorare, conţinutul trimiterii este asigurat corespunzător şi vechile înscrisuri sunt acoperite (ex.: se lipeşte hârtie, etichete autocolante etc).

2.4. Condiţii specifice de ambalare pentru trimiterile cu valoare declarată mai mare de 2.000 lei                     Înapoi la cuprins

(1) Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a CNPR trimiterile poştale cu valoare declarată (conţinut asigurat) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie confecţionate astfel incât să nu poată fi spoliate fără ca ambalajul sau sigiliile să fie afectate;

b) să fie sigilate corect, pe clapeta de închidere a plicului, sau în cruce, pe toate feţele, în cazul plicurilor, cutiilor sau rulourilor, fără a obtura spaţiile necesare aplicării de înscrisuri sau etichete, astfel:
cu o bandă adezivă fină, individualizată, care să poarte o amprentă sau o marcă uniformă specială a expeditorului sau
cu o bandă adezivă transparentă (scotch) aplicată peste locul unde înainte expeditorul a semnat din maxim 8 in 8 cm.

c) să fie sigilate cu sigilii pentru ceară, tuş sau alte mijloace cu amprenta sau un însemn al expeditorului, în acest caz, distanţa între sigilii netrebuind să depasească 4 cm în cazul plicurilor, respectiv 8 cm în cazul cutiilor sau rulourilor;

d) să fie sigilate astfel încât sigiliile pentru ceară, tuş sau plumb să fie imprimate clar şi în întregime;

e) dacă trimiterea este sigilată conform prevederilor art. 2.4., alin. (1), lit. b) şi este legată cu o sfoară în cruce, nu este necesar să se sigileze şi sfoara însăşi.

f) trimiterile care se prezintă sub forma de cutii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii suplimentare:
cutiile trebuie să fie confecţionate din lemn, metal sau material plastic suficient de rezistent;
pereţii cutiilor din lemn trebuie să aibă o grosime minimă de 8 mm;
feţele inferioare şi superioare trebuie să fie acoperite cu hârtie albă pentru a se putea înscrie adresele expeditorului şi destinatarului, valorea declarată şi a se aplica etichetele corespunzătoare serviciilor suplimentare sau, după caz, a se aplica documentele poştale însoţitoare;
aceste cutii trebuie să fie sigilate pe cele 4 feţe laterale aşa cum s-a menţionat la art. 2.4., alin. (1), lit. b), c) si d);
în situaţia în care, cutiile sunt prevăzute cu închizători speciale, sigilarea se face numai pe dispozitivul prevăzut în acest scop;
dacă este necesar, pentru a asigura inviolabilitatea, cutiile trebuie să fie legate în cruce cu o sfoară sau bandă rezistentă, fără noduri; cele două capete ale sforii trebuie să fie unite sub un sigiliu din ceară sau plumb care să poarte amprenta sau marca specială uniformă a expeditorului.

g) trimiterile sub formă de casete se sigilează la locul prevăzut în acest scop pe capacele lor; în cazul casetelor metalice cu sistem special de închidere, se introduce sfoara prin închizător, se face nod dublu şi se leagă eticheta - adresă, iar capetele sforii se sigilează cu ceară sau plumb care să poarte amprenta sau marca specială uniformă a expeditorului.

e) în cazul în care trimiterea poştală este prezentată sub formă de ladă metalică, valiză, container, sac şi este prevăzută cu sistem special de închidere, sigilarea se face numai pe dispozitivul prevăzut în acest scop.

(2) Dacă trimiterile sunt sub formă de lăzi metalice, valize, containere, saci din pânză sau din material plastic, prevăzuţi cu sistem special de închidere şi sigilare, trimiterile se sigilează cu un singur sigiliu din ceară sau plumb, aplicat la capetele sforii.

(3) Dacă trimiterile sunt prevăzute numai cu sistem de închidere, se sigilează şi dispozitivul prevăzut în acest scop, conform art. 2.4. alin. (2).

(4) În circuitul intern, trimiterile ambalate în cutii de carton sunt sigilate cu bandă adezivă individualizată sau transparentă aplicată pe clapa de închidere a cutiei de jur împrejur, precum şi cruciş, pe trimitere. Peste banda adezivă trimiterea se leagă cu sfoară strâns sau bandă de plastic sau metal, cruciş sau în reţea, în funcţie de volum, conţinut şi greutate.

(5) În cazul trimiterilor poştale depuse în reţeaua CNPR ambalate în plicuri special concepute care sunt prevăzute cu elemente de închidere de securitate, nu este necesară respectarea condiţiilor prevăzute la art. 2.4. alin (1).

2.5. Condiţii specifice de ambalare în funcţie de conţinut                                                      Înapoi la cuprins

(1) Pentru obiectele dintr-o singură bucată, cu părţi ascuţite sau tăioase (ex.: topoare, furci, coase, lopeţi, sape, etc.) se ambalează partea tăioasă sau ascuţită în vederea evitării deteriorării altor obiecte sau accidentării.

(2) Obiectele din sticlă şi alte obiecte fragile trebuie să fie ambalate într-o cutie rezistentă, umplută cu materiale protectoare corespunzătoare. Orice frecare sau lovire în cursul transportului, fie între obiecte, fie între obiecte şi pereţii cutiei trebuie să fie impiedicată.

(3) Lichidele şi corpurile uşor lichefiabile trebuie să fie închise în recipienţi perfect etanşi. Fiecare recipient trebuie să fie plasat într-o cutie specială, rezistentă, prevăzută cu material protector corespunzător în cantitate suficientă pentru a absorbi lichidul în caz de spargere a recipientului. Capacul cutiei trebuie să fie fixat astfel încât să nu poată să se detaşeze cu uşurinţă.

(4) Corpurile grase greu lichefiabile cum ar fi: unguenţi, săpunul moale, răşinile, etc., precum şi gogoşile viermilor de mătase al căror transport oferă mai puţine inconveniente, trebuie să fie închise într-un prim ambalaj (cutie, sac de pânză, material plastic etc.) plasat el însuşi într-o cutie suficient de rezistentă pentru a impiedica scurgerile de conţinut.

(5) Seminţele, făina sau alte corpuri ce se pot risipi se protejează:

în dublu ambalaj din pânză rezistentă, sac, material plastic, etc;
saci din hârtie sau pungi duble introduse într-un alt ambalaj din pânză, sac, etc;
saci de hârtie, pânză sau material plastic introduşi în lăzi.

(6) Pudrele sau prafurile uscate colorante cum ar fi: albastru de anilină, nu sunt admise decât în cutii de metal perfect etanşe, plasate la rândul lor în cutii rezistente sau lăzi de lemn, cu material absorbant şi protector corespunzător între cele două ambalaje.

(7) Pudrele sau prafurile uscate necolorante trebuie să fie plasate în recipienţi (cutii, saci) rezistenţi, impermeabili. Aceşti recipienţi trebuie să fie ei înşişi închişi într-o cutie solidă sau ladă de lemn.

(8) Albinele vii, lipitorile şi paraziţii, trebuie să fie închise în cutii concepute în aşa fel încât să se evite orice pericol.

(9) Filmele cinematografice se ambalează în cutii din metal sau lemn.

(10) Aparatura, componentele electronice sau de precizie, instrumentele muzicale (ex.: aparate de radio, televizoare, tuburi electronice, becuri de iluminat, tuburi fluorescente etc.) se protejează în ambalaje special prevăzute cu resorturi pentru amortizarea şocurilor şi cu  posibilităţi de protejare a conţinutului (ex.: lăzi umplute cu polistiren expandat, rumeguş, vată, talaş, carton ondulat, etc.). Pe ambalaj se înscriu menţiunile “Vertical” şi “A se feri de umezeală”.

(11) Metalele preţioase trebuie ambalate fie într-o cutie de metal rezistent, fie într-o casetă de lemn. Aceasta trebuie să aibe o grosime minimă de 1 cm pentru colete cu greutatea până la 10 kg şi de 1,5 cm pentru coletele cu greutatea mai mare de 10 kg. Ambalajul poate să fie constituit din doi saci fără cusătură între ei, formând un dublu ambalaj. Atunci când se folosesc casete de lemn contra placate, grosimea lor poate fi limitată la 5 mm, cu condiţia ca marginile să fie întărite cu corniere.

(12) Organele sau părţile anatomice expediate pentru analiză se prezintă condiţionate în ambalaj interior din cutii metalice ermetic închise, introduse în lăzi de lemn umplute cu material absorbant (rumeguş, talaş, vată etc.) Se admit numai adresate laboratoarelor de analiză.

(13) Blănurile sau pieile neprelucrate se prezintă în ambalaje obişnuite. Expeditorul prezintă certificat veterinar care însoţeşte trimiterea şi se înmânează destinatarului.

(14) Transportul pomilor de iarnă se poate face, numai însoţit de acte legale, cum ar fi: bon sau factură de la unitatea vânzătoare. Se admit numai în circuitul intern.

(15) Fructele proaspete (mere, pere, gutui, etc.) se protejează în containere din lemn sau material plastic, care pot fi prevăzute cu orificii pentru aerisire, astfel încăt să nu provoace murdărirea celorlalte trimiteri. Se admit numai în circuitul intern.

2.6. Condiţii de volum                                                                    Înapoi la cuprins

(1) Trimiterile de publicitate prin poştă sunt acceptate la prezentare numai dacă sunt depuse în număr minim de 500 bucăţi în cadrul aceleiaşi colectări.

(2) Trimiterile poştale de corespondenţă, imprimate şi publicitate prin poştă care fac obiectul serviciului Standard pot fi prezentate, de către acelaşi expeditor sau terţ, în număr nelimitat, fiind depuse sub forma “curier în număr”, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) să fie de aceeaşi greutate / treaptă de greutate;

b) să fie depuse în cadrul aceleiaşi colectări;

c) în cazul trimiterilor poştale interne, să fie depuse în număr minim de 500 de bucăţi;

d) în cazul trimiterilor poştale internaţionale, să fie depuse în număr minim de 1.500 de bucăţi/colectare sau în număr minim de 5.000 de bucăţi/2 săptămâni, pentru fiecare ţară de destinaţie.

(3) Trimiterile poştale interne şi internaţionale înregistrate, pot fi depuse în număr nelimitat de către acelaşi expeditor sau terţ; dacă numărul acestora depăşeşte 10 bucăţi/colectare, acestea sunt prezentate în serie (“trimiteri serii”).

(4) Trimiterile poştale din clasa Livrare specială sunt acceptate la prezentare numai dacă sunt depuse în număr minim lunar de:

a) 30.000 de bucaţi - pentru trimiterile cu conţinut documente;

b) 4.000 de bucaţi - pentru anumite trimiteri cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială, conform ofertei CNPR.

(5) Anumite trimiteri poştale din clasa Ramburs, conform ofertei CNPR, sunt acceptate la prezentare numai dacă sunt depuse în număr minim lunar de: 2.000 bucăţi.

2.7. Condiţii de prelucrare                                                                                            Înapoi la cuprins

(1) Trimiterile francate la maşina de francat şi în sistem “TP” şi “trimiterile serii” se prezintă înscrise în borderouri specifice.

(2) Pentru trimiterile la care se utilizează sistemul de francare “TP” (“Taxă plătită”) se impune şi un anumit grad de presortare.

(3) Trimiterile constând în imprimate şi publicitate prin poştă se evidenţiază la prezentare.

(4) Pentru trimiterile din clasa livrare specială, în funcţie de serviciul oferit, se impune:

a) sortare detaliată conform unei baze de date specifică pusă la dispoziţie pe bază de contract de către CNPR;

b) tipărirea numărului de înregistrare sub formă de cod de bare după caz pe ambalajul trimiterilor sau pe formularul poştal care insoţeşte trimiterea sau a altor informaţii necesare;

c) transmiterea borderourilor în care sunt înregistrate trimiterile pe cale electronică.

(5) În cazul acordării de tarife speciale pentru un anumit grad de prelucrare al trimiterilor, se impune cartarea detaliată, pe anumite niveluri sau anumite operaţiuni de prelucrare, în funcţie de serviciul oferit (ex: tipărirea numărului de înregistrare sub formă de cod de bare, transmiterea borderourilor pe cale electronică etc). La acordarea tarifelor speciale, CNPR aplică principiile transparenţei şi nediscriminării atât cu privire la tarife, cât şi cu privire la  condiţiile asociate acestora, în special atunci când aplică astfel de tarife utilizatorilor, integratorilor de trimiteri poştale de la unul sau mai mulţi utilizatori sau furnizorilor de servicii poştale.

(6) În cazul trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, tarifele speciale se acordă cu respectarea criteriilor şi condiţiilor aprobate de ANCOM.

2.8. Localizarea adreselor pe trimiterile poştale                                                                                                    Înapoi la cuprins

(1) Jumătatea din dreapta a feţei trimiterii poştale este rezervată înscrierii de către expeditor a adresei destinatarului, colţul inferior drept, şi pentru aplicarea timbrelor poştale, amprentelor de francare sau menţiunilor care le ţin locul, colţul superior drept.

(2) Pe o trimitere poştală trebuie să fie înscrise adresele unui singur expeditor şi a unui singur destinatar.

(3) Pe trimiterile de corespondenţă, imprimate, publicitate prin poştă şi livrare specială cu conţinut documente, adresa expeditorului se înscrie în colţul superior stâng al acesteia.

(4) În cazul trimiterilor poştale prezentate sub formă de plic expeditorul îşi poate înscrie adresa pe clapa de închidere a plicului.

(5) În cazul trimiterilor poştale prezentate sub formă de rulou sau ambalate în material transparent expeditorul poate înscrie adresa sa şi adresa destinatarului pe o etichetă comună, desparţite printr-o linie cursivă.

(6) În cazul trimiterilor poştale prezentate pliate, sub banderolă, expeditorul înscrie adresa sa şi adresa destinatarului pe banderolă, despărţite printr-o linie cursivă.

(7) În cazul plicurilor cu fereastră, adresa destinatarului se înscrie în zona acesteia, în aşa fel încat să fie complet vizibilă şi să nu fie posibil ca înscrisul să se deplaseze, prin manipulări succesive, în afara spaţiului în cauză.

(8) În cazul cărţilor poştale adresa destinatarului, amprentele de francare şi menţiunile sau etichetele se aplică pe jumătatea dreaptă a trimiterilor în timp ce adresa expeditorului se înscrie în spaţiul special de pe spatele trimiterii sau, după caz, în spaţiul situat pe faţa stângă a acesteia.

(9) În cazul în care, pe faţa trimiterii poştale este aplicat un document poştal specific, adresele expeditorului şi destinatarului se înscriu în rubricile corespunzătoare ale documentului; în cazul în care documentul poştal însoţeşte trimiterea în cauză, fără a fi aplicat pe aceasta, adresele se înscriu conform prevederilor alin.(1), (2) şi (3); la prezentare expeditorul înscrie pe ambalaj adresa sa şi adresa destinatarului chiar dacă acestea se regăsesc şi pe documentul poştal aplicat pe faţa trimiterii.

(10) În cazul serviciului mandat poştal pe suport de hârtie, adresele poştale ale expeditorului si destinatarului, sau după caz detaliile bancare în cazul sumelor ce se achită prin intermediul
conturilor bancare, se înscriu pe formularul poştal tipizat, la rubricile corespunzătoare ale documentului.

2.9. Modalităţi de înscriere a adreselor pe trimiterile poştale                                                                                                    Înapoi la cuprins

(1) Adresele trebuie să fie înscrise corect, complet şi citeţ, pentru ca trimiterile poştale să poată fi livrate la destinaţie sau returnate expeditorului; înscrisurile nu se fac cu creion sau cu alte instrumente de scriere care nu asigură o imprimare de calitate.

(2) Adresele trebuie să fie înscrise compact, fără a distanţa literele şi fără spaţii, pe lungimea trimiterii poştale şi să fie redactate în clar, fără prescurtări, excepţie făcând doar cazul în care adresele înscrise pe trimiterile poştale interne poartă denumirea unităţilor militare.

(3) Înscrierea adreselor se va realiza cu litere latine şi cifre arabe, fără ştersături, corecturi sau îngroşări ale înscrisurilor.

(4) Se recomandă ca numele localităţii de destinaţie şi, după caz, al ţării de destinaţie se înscriu cu majuscule.

(5) În cazul trimiterilor poştale admise neambalate sau ambalate într-un material ce nu permite înscrierea adresei şi a menţiunilor respective, adresa se înscrie pe o etichetă autoadezivă sau pe un suport de carton sau placaj care se leagă strâns de trimiterea în cauză.

(6) În scopul completării adreselor, expeditorul poate să îşi confecţioneze ştampile care să conţină datele necesare şi să le aplice pe trimiterea poştală în locurile prevăzute în acest scop.

2.10. Modalităţi de redactare a adresei poştale                                                                              Înapoi la cuprins

(1) În cazul trimiterilor poştale interne, informaţiile conţinute în adresa poştală se înscriu:

a) Destinatar/Expeditor - numele şi prenumele, în cazul persoanei fizice (se recomandă şi
înscrierea iniţialei tatălui sau a oricărui detaliu care poate conduce la identificarea destinatarului, pentru evitarea asemănărilor de nume şi prenume), sau denumirea în clar, în cazul persoanei juridice;

b) denumirea arterei (cale, bulevard, strada, alee etc.), numărul de imobil, numărul de bloc, scara, etajul, apartamentul;

c) codul poştal (opţional) şi localitatea (pentru mediul rural se înscrie localitatea, urmată de denumirea comunei din care face parte);

d) judeţul sau sectorul; (în cazul în care localitatea este reşedinţă de judeţ şi corespunde ca denumire cu cea a judeţului din care face parte, nu se mai înscrie şi judeţul).

(2) În cazul adresării trimiterilor poştale internaţionale se înscriu următoarele:

a) calitatea persoanei, respectiv Expeditor/Destinatar, într-o limbă de circulaţie internaţională (Ex.“Sender/Expediteur” sau “Addressee/Destinataire”);

b) Destinatar/Expeditor - numele şi prenumele, în cazul persoanelor fizice, sau denumirea în clar, în cazul persoanei juridice;

c) numarul de telefon sau adresa de e-mail (opţional);

c) denumirea arterei (cale, alee, etc.), numărul de imobil, numărul de bloc, scara, etajul, apartamentul;

d) codul poştal (opţional) şi localitatea;

e) ţara de destinaţie.

(3) Trimiterile poştale monitorizate electronic şi trimiterile poştale pentru care se acordă tarife speciale pentru cartarea pe cod poştal, se acceptă la prezentare numai dacă au înscris codul poştal.

(4) Dacă în ţara de destinaţie se folosesc alte caractere şi cifre, se recomandă redactarea adresei şi în caracterele respective.

(5) Pentru identificarea destinatarilor, persoane fizice, ai trimiterilor poştale interne, care nu sunt adresate acestuia la domiciliul stabil, la redactarea adresei acestora, se menţionează:

a) în cazul trimiterilor poştale adresate la locul de muncă al destinatarului: după înscrierea numelui şi prenumelui destinatarului este necesară înscrierea exactă a departamenului/secţiei şi funcţiei destinatarului, urmată de denumirea şi adresa poştală a instituţiei la care acesta lucrează;

b) în cazul trimiterilor poştale adresate unui destinatar internat în spital sau aflat într-un loc de detenţie: după înscrierea numelui şi prenumelui acestuia se înscriu orice elemente care pot permite identificarea destinatarului, respectiv pavilion/secţie/salon (în cazul spitalizării),  data naşterii şi prenumele parinţilor (în cazul detenţiei);

c) în cazul unui domiciliu temporar la altă persoană fizică: numele destinatarului şi numele, prenumele şi adresa persoanei la care locuieste (ex. Gheorghe Nicolae la Petrescu Ilie, urmat de adresa acestuia din urmă);

d) în cazul trimiterilor adresate “Post Restant”: înscrierea numelui şi prenumelui destinatarului (eventual şi iniţiala tatălui) se face conform datelor înscrise în actul său de legitimare, iar în adresă se va menţiona punctul de contact deservit de personal de la care trimiterea în cauză trebuie ridicată, codul poştal şi judeţul acestuia;

e) în cazul trimiterilor adresate la “Căsuţă Poştală” se va înscrie: numele şi prenumele destinatarului, punctul de contact la care este închiriată căsuţa poştală, numărul căsuţei poştale, codul poştal şi judeţul acestuia; (pentru trimiterile adresate la căsuţa poştală nenominalizată, înscrierea numelui şi prenumelui destinatarului nu este necesară);

f) în cazul trimiterilor adresate unor destinatari aflaţi în unităţi militare, numele şi prenumele destinatarului vor fi precedate de grad şi urmate de numărul unităţii militare, punctul de contact, codul poştal, localitatea şi judeţul de destinaţie al acestuia.

g) în cazul în care trimiterea poştală se livrează la o altă adresă decât cea reprezentând domiciliul stabil al destinatarului (în special, în situaţia în care destinatarul are în proprietate mai multe imobile / reşedinţe, iar livrarea se face la o altă adresă decât cea a domiciliului stabil), se înscrie numele şi prenumele destinatarului şi adresa poştală unde se doreşte livrarea trimiterii poştale. La predarea trimiterii poştale, destinatarul completează un formular care conţine datele de legitimare din actul de identitate şi domiciliul stabil.

(6) Trimiterile poştale înregistrate, care sunt adresate destinatarilor în ale căror adrese numele şi prenumele sau denumirile sunt înscrise cu iniţiale, cu excepţia unităţilor militare, nu se admit la prezentare.

2.11. Condiţii de conţinut                                                                                                       Înapoi la cuprins

(1) Pentru a putea fi admise în reţeaua poştală a CNPR mai multe imprimate pot fi reunite într-o singură trimitere poştală, cu condiţia ca acestea să fie adresate aceluiaşi destinatar.

(2) În trimiterile poştale constând în imprimate pot fi introduse şi alte obiecte, dacă acestea se limitează la discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale, materiale de informare care nu fac obiectul comercializării; şi doar dacă au legatură cu conţinutul trimiterilor împreună cu care sunt exediate.

(3) Trimiterile poştale constând în imprimate sau publicitate prin poştă nu pot să conţină nici o adnotare sau document având caracter de corespondenţă actuală şi personală.

(4) În coletele poştale pot fi introduse documente însoţitoare ale bunurilor care fac obiectul acestora (ex: adresele expeditorului şi destinatarului, factura de achiziţionare a bunului, lista de inventar, instrucţiunile de folosinţă, certificatul de garanţie etc.).

(5) La prezentarea unei trimiteri poştale internaţionale, al cărei conţinut trebuie supus controlului vamal expeditorul completează o declaraţie vamală, în care înscrie, pe propria răspundere, detaliat, conţinutul trimiterii în cauză.

(6) În cazul trimiterilor poştale constând în imprimate sau publicitate prin poştă, este permis să se anexeze o carte poştală sau un plic cu inscripţionarea adresei expeditorului trimiterii, aceasta putând fi în prealabil francată în vederea returnării ca răspuns către expeditor.

2.12. Trimiteri poştale refuzate la colectare                                                                             Înapoi la cuprins

(1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

a) trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;

b) trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

c) trimiterile poştale care prezintă etichete sau inscripţii vechi neîndepărtate;

d) trimiterile poştale a căror prelucrare necesită condiţii speciale pe care CNPR nu le poate asigura;

e) trimiterile poştale al căror conţinut sau ambalaj exterior ar putea să afecteze  integritatea şi sănătatea persoanelor sau să determine pagube materiale;

f) trimiterile poştale fără valoare declarată care conţin următoarele obiecte: monede; bilete de bancă; bancnote sau valori la purtător; cecuri de călătorie; platină, aur, argint, prelucrate sau nu; pietre preţioase; bijuterii şi alte obiecte preţioase;

g) trimiterile poştale care conţin următoarele materiale şi obiecte: stupefiante şi substanţe psihotrope; substanţe explozive, inflamabile sau alte substanţe periculoase, precum şi substanţe radioactive; obiecte obscene sau imorale; animale vii, cu excepţia celor prevăzute la art. 2.5. alin. (8); arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora; precum şi alte trimiteri poştale, conform dispoziţiilor art. 2.12. alin. (2);

h) trimiterile poştale francate cu timbre imprimate decupate din efecte poştale sau din alte formulare ori cu timbre uzate sau prin oricare alt mijloc fraudulos de francare;

i) trimiteri poştale cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială, adresate destinatarilor aflaţi în locuri de detenţie.

(2) Este interzisă introducerea în trimiterile poştale cu tarif inferior a unor trimiteri poştale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin însumare depăşesc tariful trimiterii în care au fost introduse.

(3) Următoarele categorii de trimiteri poştale sunt admise la colectare, sortare, transport şi livrare numai dacă, pe lângă condiţiile generale, sunt îndeplinite şi condiţiile speciale prevăzute pentru transportul acestor bunuri, astfel:

a) trimiterile poştale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, în condiţiile prevăzute prin aceste dispoziţii;

b) trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăţi privind manipularea faţă de mijloacele sau instalaţiile CNPR, în condiţiile tehnice şi de exploatare convenite de către aceasta cu utilizatorul, pentru fiecare caz.

(4) Dacă sunt admise la prezentare trimiteri care îndeplinesc condiţiile de adresare prevăzute la art. 2.8. - 2.10., însă adresa indicată de expeditor este incorectă/incompletă sau nu există, serviciul poştal se efectuează pe riscul expeditorului.

(5) Dacă sunt admise la prezentare trimiteri care îndeplinesc condiţiile de adresare sau ambalare, însă conţinutul trimiterii poştale nu a fost protejat în aşa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau prin manipulări succesive şi să se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, serviciul poştal se efectuează pe riscul expeditorului.

(6) Dacă sunt admise la prezentare trimiteri poştale care îndeplinesc condiţiile cu privire la ambalare însă conţin obiecte interzise, trimiterile în cauză nu sunt îndrumate la destinaţie, nici distribuite destinatarilor, nici returnate expeditorului tratându-se conform legislaţiei în vigoare.

(7) În cazul prevăzut la art. 2.12. alin.(6), CNPR este obligată să informeze administraţia poştală de origine, în cazul unei trimiteri internaţionale, sau expeditorul, în cazul unei trimiteri interne, despre tratamentul aplicat acelei trimiteri, precizând interdicţia sub incidenţa căreia cade trimiterea poştală reţinută.

(8) Nu se admit la prezentare formulare de mandate poştale rupte, deteriorate, murdare sau completate combinat cu cerneală şi pastă.

 2.13. Aria de acoperire a serviciului poştal                                                                                                        Înapoi la cuprins

(1) CNPR, prin mijloace proprii, asigură livrarea trimiterilor poştale în toate zonele geografice ale României, respectiv în toate localităţile ţării.

 2.14. Dovada identităţii                                                                  Înapoi la cuprins

(1) Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului persoană juridică a persoanei care depune trimiterea poştală la punctul de acces deservit de personal este delegaţia şi actul de identitate.

(2) Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al destinatarului persoană juridică a persoanei care preia trimiterea poştală de la punctul de contact deservit de personal este delegaţia şi actul de identitate.

 2.15. Limita maximă a valorii declarate, a rambursului şi a transferurilor de bani realizate prin serviciul de mandat postal pe suport de hartie      Înapoi la cuprins

(1) Pentru trimiterile poştale interne valoarea minimă declarată este de 20 lei, iar valoarea declarată maximă este nelimitată. Pentru trimiterile internaţionale valoarea minimă declarată este de 30 DTS, iar valoarea maximă declarată este de 4.000 DTS.

(2) Pentru trimiterile poştale interne, suma rambursului şi a mandatului poştal pe suport de hârtie este nelimitată. Suma rambursului nu este condiţionată de valoarea declarată. Pentru trimiterile internaţionale valoarea maximă a rambursului este stabilită conform acordurilor internaţionale bilaterale. Pentru mandatele poştale pe suport de hârtie internaţionale suma maximă este stabilită conform acordurilor internaţionale bilaterale.

2.16. Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului mandatului poştal pe suport de hârtie sau serviciului ramburs                  

(1) Pentru trimiterile interne - sumele sunt exprimate în lei sau în EUR;

(2) Pentru trimiterile internaţionale - sumele sunt exprimate în USD sau EUR conform acordurilor bilaterale.

2.17. Modalităţi de plată a serviciilor poştale                                                                                                                          Înapoi la cuprins

(1) Serviciile poştale furnizate de către CNPR pot fi achitate în numerar, prin transfer bancar, card, cont avans sau cupoane răspuns internaţional.

(2) Tarifele se plătesc, de regulă, în avans faţă de prestarea serviciului poştal.

(3) CNPR poate accepta, prin încheierea unui contract, plata în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 2.17., alin.(2).

3. TERMEN DE PĂSTRARE Înapoi la cuprins

(1) Trimiterile poştale, cu excepţia mandatului poştal pe suport de hârtie, care nu au putut fi distribuite şi nici returnate expeditorilor sunt păstrate de către CNPR la dispoziţia utilizatorilor timp de 18 luni, de la data depunerii.

(2) După expirarea termenului de 18 luni prevăzut la art.3., alin.(1) trimiterile poştale devin proprietatea CNPR.

(3) În cazul trimiterilor poştale care nu pot fi livrate destinatarilor şi nici returnate expeditorilor, conţinând alimente perisabile sau substanţe care prin natura lor aduc  atingere mediului înconjurător, persoanelor sau celorlaltor trimiteri poştale, CNPR colaborează cu instituţiile abilitate în vederea eliberării de sarcini de prelucrare.

(4) Sumele rămase neachitate, în cazul mandatului poştal pe suport de hârtie, a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate de către CNPR.

 

4. CONDIŢII DE CALITATE

Înapoi la cuprins
                                            Tipurile de servicii pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze   Timp de livrare                    
A. Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal A.1. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale în greutate de până la 2 kg (corespondenţă, imprimate)       Z+5
A.2. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor în greutate până la 7 kg  Z+5
A.3. Colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale în greutate de până la 10 kg  Z+5
A.4. Distribuirea coletelor poştale în greutate de până la 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia  Z+5
A.5. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg  Z+5
A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg sau colete poştale în greutate de până la 10 kg, respectiv colete poştale cu limita de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia  Z+5

 

B. Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal

B.1. Servicii având ca obiect trimiteri poştale în greutate mai mare de 2 kg (corespondenţă, imprimate)  Z+5
B.2. Serviciul de publicitate prin poştă  Z+5
B.3. Servicii având ca obiect colete poştale interne cu limite de greutate între 10 şi 50 kg  Z+5

B.4. Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 50 kg expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia

 Z+5

B.5. Servicii având ca obiect colete poştale cu limite de greutate între 20 şi 50 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 Z+5
B.6. Serviciul Ramburs

Z+10 (termenul nu
include numărul de zile
de avizare) din care:
Z+5 este termenul de
returnare catre
expeditor a contravalorii
trimiterii poştale

B.7. Serviciul Schimbare destinaţie

10 zile din momentul
solicitării de schimbare

B.8. Serviciul Livrare specială

În funcţie de data şi ora
precizate de expeditor,
dar nu mai puţin de Z+1
 

B.9. Serviciul Confirmare de primire

Z+8 (termenul nu
include numărul de zile
de avizare) din care:
Z+5 este termenul de
returnare catre
expeditor a dovezii
privind predarea
trimiterii poştale        

B.10. Serviciul Express

a) pentru trimiterile
postale interne:
12 ore pentru trimiteri
distribuite în acceaşi
localitate;
24 de ore pentru
trimiteri distribuite între
reşedinţele de judeţ şi
intra-judeţean;
36 de ore între oricare
alte 2 localităţi
b) pentru trimiterile
internaţionale: timpul
cât trimiterea poştală se
află pe teritoriul
României nu poate
depăşi termenele
prevăzute la litera a).
c) în cazul trimiterilor
poştale internaţionale,
timpul cât trimiterea
poştală se află în afara
teritoriului României nu
poate depăşi timpul în
care aceeaşi trimitere
poştală s-ar afla în afara
teritoriului României în
cazul în care ar face
obiectul serviciului
poştal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.

B.11. a) Servicii având ca obiect mandate poştale interne transmise pe suport de hârtie

Z+5

B.11 b) Servicii având ca obiect mandate poştale interne transmise electronic 48 de ore

48 de ore

B.11. c) Servicii având ca obiect mandate poştale internaţionale transmise pe suport de hârtie

Z+5

B.11. d) Servicii având ca obiect mandate postaleinternationale transmise electronic

Z+5

 

Nota 1: Z este data la care trimiterea poştală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces, dacă aceasta a fost colectată înainte de ultima operaţiune de ridicare a trimiterilor poştale stabilită pentru respectivul punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră că data depunerii trimiterii este data următoarei zile lucrătoare celei la care trimiterea
poştală este colectată prin intermediul punctelor de acces.

Nota 2: pentru trimiterile internaţionale, timpul de livrare se calculează de la intrarea trimiterii în reţeaua poştală a CNPR şi până la ieşirea acesteia din reţeaua poştală a CNPR.

Nota 3: pentru trimiterile extracomunitare, se adaugă şi timpul necesar pentru formalităţile vamale. La toate serviciile menţionate mai sus, timpul de păstrare la dispoziţia utilizatorului în punctul de contact nu este mai mic de 5 zile calendaristice de la data avizării destinatarului.

5. RĂSPUNDEREA CNPR Înapoi la cuprins

(1) CNPR răspunde pentru paguba pricinuită în cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul predării la destinatar.

(2) Pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale interne, expeditorul are dreptul la o despăgubire al cărui cuantum se stabileşte după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, CNPR răspunde:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;
3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;
4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare, CNPR răspunde:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deterioare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

c) pentru trimiterile Express interne predate cu întârziere se înapoiază expeditorilor tarifele încasate la prezentare mai puţin contravaloarea unei trimiteri de:

a. corespondenţă internă neprioritară cu serviciul suplimentar ,,Recomandat", în cazul unei trimiteri Express document;
b. colet poştal intern, în cazul unei trimiteri Express cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială.

(3) La sumele prevăzute la art.5, alin. (2), lit.a) şi b) se adaugă dobânda legală penalizatoare, care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

(4) În cazul prevăzut la art.5, alin. (2), lit. a), CNPR are obligaţia de a restitui şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale la punctul de acces.

(5) În cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor
poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

(6) Pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale internaţionale, CNPR răspunde
astfel:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală a trimiterilor poştale:

1. pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului cu valoare declarată expeditorul are
dreptul la o despăgubire egală cu echivalentul în lei corespunzător valorii în DTS a valorii declarate;

2. pentru o trimitere poştală cu conţinut document care face obiectul serviciilor de trimitere recomandată, Confirmare de primire şi Express, utilizatorul are dreptul la o despăgubire cu echivalentul în lei comunicat anual de Biroul Internaţional al UPU a 30 DST. Când utilizatorul solicită acordarea unei despăgubiri mai mici decât echivalentul în lei a 30 DST, CNPR îl despăgubeşte cu valoarea solicitată;

3. pentru o trimitere poştală cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială care face obiectul serviciilor de colet poştal standard, Confirmare de primire şi Express, utilizatorul are dreptul la o despăgubire care corespunde valorii reale a prejudiciului, dar nu mai mult de echivalentul în lei al valorii obţinute prin suma dintre 40 DST/colet şi 4,5 DST/Kg. Despăgubirea este calculată în funcţie de preţul curent, convertit în DST, al obiectelor sau bunurilor cu sau fără valoare comercială de aceeaşi natură, în momentul şi locul în care trimiterea a fost acceptată la punctul de acces. În absenţa preţului curent, despăgubirea este calculată în funcţie de valoarea normală a obiectelor sau a bunurilor evaluate pe aceeaşi bază.

b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale:

1. pentru trimiterea poştală care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată utilizatorul are dreptul la o despăgubire care corespunde valorii reale a prejudiciului, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a valorii în DTS a valorii declarate.

2. pentru trimiterea poştală cu conţinut document care face obiectul serviciilor de trimitere recomandată, Confirmare de primire şi Express, utilizatorul are dreptul la o despăgubire care corespunde valorii reale a prejudiciului, dar nu mai mare decât echivalentul în lei comunicat anual de Biroul Internaţional al UPU a 30 DST.

3. pentru o trimitere poştală cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială, care face obiectul serviciilor de colet poştal standard, Confirmare de primire şi Express, utilizatorul are dreptul la o despăgubire care corespunde valorii reale a prejudiciului, dar nu mai mult de echivalentul în lei al valorii obţinute prin suma dintre 40 DST/colet şi 4,5 DST/Kg.

c) pentru trimiterile Express distribuite cu întârziere, utilizatorul are dreptul la o despăgubire reprezentând suma compusă din:

1. pentru trimiterile Express tip document, cu greutate de până la 2 kg: diferenţa dintre tariful de prezentare al trimiterii Express şi tariful de prezentare al unei trimiteri de corespondenţă prioritare recomandate, pentru acceeaşi destinaţie şi aceeaşi treaptă de greutate.

2. pentru trimiterile Express tip document, cu greutate mai mare de 2 kg şi pentru trimiterile cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială: diferenţa dintre tariful de prezentare al trimiterii Express şi tariful de prezentare al unui colet prioritar pentru aceeaşi destinaţie şi aceeaşi trepta de greutate.
Această despăgubire se plăteşte pentru întârzieri evidenţiate atât în reţeaua internă cât şi în cea internaţională.

(7) În caz de pierdere, furt sau distrugere totală a trimiterilor poştale internaţionale care fac obiectul serviciului de trimitere recomandată şi serviciului de trimitere cu valoare declarată, CNPR restituie utilizatorului şi tarifele achitate cu ocazia prezentării trimiterii poştale la punctul de acces, cu excepţia tarifului corespunzător serviciului de trimitere recomandată, respectiv a tarifului corespunzător asigurării valorii declarate.

(8) Cuantumul despăgubirilor pentru trimiterile poştale internaţionale care fac obiectul serviciilor de trimitere cu valoare declarată, Express şi pentru coletele care fac obiectul serviciului poştal standard şi Confirmare de primire se calculează pe baza cursului DST/Leu comunicat de Banca Naţională a României ca fiind în vigoare la data prezentării trimiterii poştale la punctul de acces.

(9) Cuantumul despăgubirilor pentru trimiterile poştale internaţionale care fac obiectul serviciiilor de trimitere recomandată şi Confirmare de primire cu conţinut documente se  calculează pe baza valorii medii anuale a cursului zilnic pentru DST/Leu comunicat de Banca Naţională a României.

(10) Pentru serviciul de mandat poştal pe suport de hârtie CNPR răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces. Dispoziţiile art. 5 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(11) Reguli privind acordarea despăgubirilor:

Pagubele indirecte (în special cele raportate la valoarea bunurilor introduse în trimiterile poştale) şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, CNPR are obligaţia întocmirii şi punerii la dispoziţia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

Dobânda legală se calculează până în ziua anterioară datei la care expeditorul a primit trimiterea recomandată prin care CNPR îi comunică acordarea şi cuantumul despăgubirilor.

Plata despăgubirilor se face în numerar, la cel mai apropiat oficiu poştal de adresa expeditorului menţionată în reclamaţie sau prin altă modalitate convenită cu clientul.

Utilizatorul este obligat să restituie despăgubirile acordate în cazul în care, ulterior, trimiterea poştală care face obiectul reclamaţiei prealabile este găsită.

Se acordă despăgubiri pentru trimiterile poştale interne neînregistrate, cu condiţia ca expeditorul sau terţul să prezinte dovada depunerii trimiterii în cauză la punctul de acces.

(12) CNPR nu răspunde în cazul pierderii totale, parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit datorită instalaţiilor fizice ale destinatarilor prin intermediul cărora se livrează trimiterile poştale (ex: dimensiunile necorespunzătoare ale cutiei poştale, nedotarea cutiei poştale prin mijloace mecanice de protecţie împotriva furturilor, etc).

(13) CNPR nu îşi asumă responsabilitatea cu privire la nedistribuirea ori distribuirea cu întârziere a trimiterilor poştale, în toate cazurile în care culpa revine destinatarului sau expeditorului (ex: inexistenţa cutiei poştale a destinatarului, riscul neprezentării destinatarului la subunitatea poştală urmare avizării acestuia etc).

(14) Pentru trimiterile internaţionale prezentate, tranzitate sau distribuite pe teritoriul României, CNPR răspunde şi în baza prevederilor Actelor Uniunii Poştale Universale şi a acordurilor internaţionale în vigoare.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR Înapoi la cuprins

(1) Utilizatorul are dreptul, în limitele prevăzute de lege, la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială sau prin deteriorarea trimiterii poştale, valoare care nu va depăşi limitele prevăzute la art. 5. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

(2) Expeditorul poate renunţa la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

(3) În termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces în reţeaua poştală a CNPR, utilizatorul (expeditorul sau destinatarul) are dreptul de a reclama pierderea, spolierea, distrugerea trimiterii poştale, întârzierea trimiterilor Express şi executarea necorespunzătoare a serviciului de mandat poştal pe suport de hârtie. În cazul trimiterilor internaţionale Express, termenul de reclamare este conform prevederilor acordurilor internaţionale.
(4) Utilizatorul este obligat să respecte condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale la depunerea acestora la un punct de acces al CNPR şi condiţiile de livrare.

7. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI Înapoi la cuprins

(1) Utilizatorul răspunde potrivit legii pentru:

1. depunerea la un punct de acces al CNPR a următoarelor categorii de trimiteri poştale:

a) trimiteri poştale constând în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

b) trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiterile poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;

c) trimiteri poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs;

d) trimiteri poştale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiţii speciale de transport, prin dispoziţii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare şi altele similare, cu încălcarea condiţiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispoziţii.

2. introducerea în trimiterile poştale cu tarif inferior a unor trimiteri poştale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin însumare depăşesc tariful trimiterii în care au fost introduse;

3. francarea trimiterilor poştale cu timbre decupate din efecte poştale sau din alte formulare cu marcă poştală imprimată, cu mărci poştale întrebuinţate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;

4. împiedicarea instalării cutiilor poştale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de contact;

5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poştale sau a instalaţiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizată;

6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafaţa unui obiect a oricăror semne, inscripţii, mărci, embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile poştale sau cu instalaţiile fizice care constituie puncte de contact;

7. introducerea în cutiile poştale sau în instalaţiile fizice care constituie puncte de contact a unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau celorlaltor bunuri.

8. utilizarea de semne, înscripţii, mărci, embleme, ştampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de CNPR.

8. MECANISM DE SOLUŢIONARE AL RECLAMAŢIILOR PREALABILE Înapoi la cuprins

(1) Cadrul legal care stă la baza mecanismului de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală sau deteriorarea trimiterii poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor:

1. Legislaţie principală:
prevederile O.U.G. nr. 13/2013 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 187/2013 a serviciilor poştale.
reglementările Actelor Uniunii Poştale Universale în vigoare.

2. Legislaţie secundară: Decizia nr. 2858/2007 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei completată şi modificată prin Deciziile Preşedintelui ANCOM nr. 891/2009 şi nr. 513/2013.

(2) Reclamaţia prealabilă poate avea ca obiect servicii poştale referitoare la trimiteri interne sau internaţionale.

(3) Reclamaţia prealabilă poate fi depusă la oricare subunitate poştală numai de către utilizatorul de servicii poştale: expeditor sau destinatar. Utilizatorul de servicii poştale poate fi persoană fizică sau persoană juridică.

(4) Reclamaţia prealabilă poate fi transmisă prin orice canal de comunicare:

Scris, transmisă pe cale poştală sau prin completarea şi depunerea unui formular tip la ghişeul poştal;
Telefonic, la numarul 021.9393 pentru Bucureşti şi 021.9393111 pentru ţară;
Electronic, pe website-ul www.posta-romana.ro sau e-mail: infopost@posta-romana.ro.

(5) Termene:

Termen de depunere a reclamaţiei prealabile: 6 luni, cu precizarea că, în cazul trimiterilor internaţionale Express, termenul de reclamare este conform prevederilor acordurilor internaţionale.
Termen de soluţionare a reclamaţiei prealabile: 3 luni, inclusiv acordarea despăgubirii, calculat de la data introducerii reclamaţiei. În cazul mandatelor internaţionale pe suport de hârtie, termenul de soluţionare a reclamaţiei prealabile este de 2 luni, inclusiv acordarea despăgubirilor, de la data introducerii reclamaţiei.
Termen de păstrare pentru trimiterile nerevendicate de utilizatori, cu excepţia mandatului poştal pe suport de hârtie: 18 luni.
Termen de păstrare a sumelor a căror plată sau nerambursare nu au fost revedincate de către utilizatori: 6 luni.

(6) Pasul 1: Depunerea şi înregistrarea reclamaţiei prealabile

Utilizatorul depune sau transmite reclamaţia prealabilă şi primeşte un număr de înregistrare al acesteia.
Utilizatorul indică în solicitarea sa, în mod obligatoriu, următoarele: numele complet sau denumirea destinatarului trimiterii, adresa acestuia, serviciul poştal, felul trimiterii  – corespondenţă, colet poştal etc., numărul de înregistrare (pentru trimiterile înregistrate) şi punctul de acces (deservit sau nu de personal) unde a fost depusă trimiterea, data depunerii trimiterii poştale, motivul depunerii reclamaţiei, precum şi datele sale de contact: numele şi adresa, telefonul sau adresa poştei electronice unde doreşte să primească informări în legatură cu reclamaţia prealabilă depusă.
Salariatul poştal care preia reclamaţia prealabilă verifică completarea datelor obligatorii şi eliberează utilizatorului un tichet de înregistrare al reclamaţiei prealabile depuse. În funcţie de situaţie, salariatul poştal solicită reclamantului să pună la dispoziţie date relevante privind evenimentul, dovezile necesare soluţionării reclamaţiei ce trebuie depuse de către reclamant, cum ar fi ambalajul trimiterii poştale, factura sau tichetul care atestă plata serviciului, procesul verbal de constatare etc.

(7) Pasul 2:

Utilizatorul care a depus solicitarea primeşte, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea reclamaţiei prealabile, pe cale poştală sau pe e-mail, o informare - “Primul raspuns” prin care se comunică numărul de înregistrare al reclamaţiei şi este încunoştinţat  de  cadrul legal aplicabil sesizării sale, situaţiile în care nu este angajată raspunderea CNPR, cuantumul despăgubirilor cuvenite, în cazul în care reclamaţia prealabilă se dovedeşte intemeiată, precum şi de stadiul cercetărilor.“Primul raspuns” poate fi şi răspunsul final.

(8) Pasul 3:

Sunt finalizate cercetările şi se transmite raspunsul final utilizatorului care a depus reclamaţia prealabilă.
Atunci când reclamaţia prealabilă este intemeiată se acordă despăgubiri; acestea sunt remise utilizatorului, la adresa indicată, prin mandat poştal pe suport de hârtie, de către CNPR, după finalizarea cercetărilor, însă obligatoriu în termenul prevăzut pentru soluţionarea reclamaţiei. Poate fi utilizată şi altă modalitate de plată, de comun acord cu utilizatorul.
Pentru încasarea despăgubirilor, utilizatorul trebuie să prezinte dovada – factura, tichetul
- depunerii trimiterii poştale ce constituie obiectul reclamaţiei prealabile.
În cazul destinatarului se solicită, suplimentar, acordul expeditorului pentru ca acesta - destinatarul, să primească răspunsurile conform procedurii arătate şi, dacă este cazul, să încaseze despăgubirile.
Despăgubirile se încasează de către unul dintre utilizatori, expeditor sau destinatar, o singură dată, pentru aceeaşi reclamaţie prealabilă întemeiată.

B.Termeni şi condiţii aplicabile comenzilor de bunuri şi servicii efectuate pe site-ul www.posta-romana.ro              Înapoi la cuprins

1. Informatii generale

2. Definitii si termeni

3. Documente contractuale

4. Politica de Vanzare Online

5. Comanda (E-mandat, MyPostalcard, Abonamente presa)

6. Pretul Bunurilor si Serviciilor

7. Metode de plata

8. Facturare

9. Conditii de Livrare

10. Politica de retur

11. Publicitate

12. Forta Majora

1. Informatii generale                                                                                                                                                                                 Înapoi la cuprins

1.1 Compania Nationala Posta Romana SA (denumita in continuare Posta Romana), cu sediul in Municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 140, sector 2, inregistrata in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti, sub numar J40/8636/1998, cod unic de inregistrare 427410, denumita in continuare CNPR, ofera servicii de transfer de bani intern pe teritoriul Romaniei prin intermediul retelei de subunitati postale din intreaga tara. Clientii pot folosi pentru contact numarul de telefon 0219393, disponibil zilnic, in zilele lucratoare, intre orele Luni – Vineri 08.00 – 20.00, Sambata 09.00 – 13.00 sau prin posta electronica, la adresa: infopost@posta-romana.ro.

1.2 Site-ul www.posta-romana.ro este proprietatea Postei Romane. Vizitarea sau utilizarea Site-ului www.posta-romana.ro implica acordul si acceptarea din partea dvs. termenilor si conditiilor prezentate mai jos. De aceea, pentru folosirea in cele mai bune conditii a Site-ului, se recomanda citirea cu atentie a tuturor Termenilor si Conditiilor.

1.3 Posta Romana isi asuma dreptul de a face modificari ale prevederilor referitoare la Termenii si Conditiile de utilizare a Site-ului www.posta-romana.ro fara o alta notificare. Va invitam sa reveniti periodic in aceasta sectiune pentru a fi informati cu privire la modificarile ulterioare.

1.4 Sunteti de acord si acceptati ca, fara nici o notificare prealabila, Posta Romana poate sterge sau adauga orice informatie pe site sau intrerupe orice activitate pe site.

1.5  Pe site-ul www.posta-romana.ro sunt disponibile spre achizitionare online urmatoarele servicii: mandat intern electronic (denumit in continuare e-mandat), incheiere abonamente presa (denumit in continuare abonamente presa), expediere carti postale ilustrate personalizate (denumit in continuare MyPostalcard), toate serviciile sus-mentionate putand fi platite pe site cu card bancar.

1.6 Serviciilor e-mandat, abonamente de presa si MyPostalcard oferite de Posta Romana pe site-ul www.posta-romana.ro le sunt aplicabile termenii si conditiile specifice prezentate in cele ce urmeaza, precum si Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale.

1.7 Lansarea comenzilor  prin intermediul prezentului site implica acceptul dumneavoastra cu privire la continutul Termenilor si Conditiilor in care aceste servicii sunt comercializate on-line..

2. Definitii si termeni                                                                                                                                                                                    Înapoi la cuprins

Posta Romana - denumirea comerciala a Companiei Nationale Posta Romana S.A.;

Site – domeniul www.posta-romana.ro detinut de Posta Romana;

Vanzator – Posta Romana;

Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site;

Comanda – document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului, intentia sa de a achizitiona Bunuri si

Servicii de pe Site;

E-mandat – serviciu al Postei Romane care asigură remiterea pe cale electronică a unor sume de bani nelimitate, în lei, către destinatari, la orice adresă poştală de pe teritoriul Romaniei sau direct în cont pentru persoane juridice, într-un interval de timp redus (24 ore de la depunerea sumei, în mediul urban, respectiv 48 ore de la depunerea sumei, în mediul rural);

MyPostalcard - serviciu de posta hibrida ce permite utilizatorilor crearea de carti postale ilustrate personalizate cu imaginile Cumparatorului si transmiterea acestora in format fizic tiparti catre adresa introdusa de cumparator. Serviciul este oferit in doua variante: Basic (corespondenta interna neprioritara/prioritara cu serviciul recomandat) si Premium (corespondenta interna/internationala prioritara cu serviciul suplimentar Recomandat). In cazul optiunii Premium, cartile postale personalizate se livreaza in plic inchis;

Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care efectueaza una sau mai multe comenzi pe site, prin intermediul sectiunilor dedicate din site-ul www.posta-romana.ro;

Vizitator/Utilizator – orice persoana fizica/juridica care utilizeaza Site-ul in scopuri informative, fara a deschide cont si fara a efectua comenzi;

Utilizator inregistrat – persoana fizica/juridica care utilizeaza Site-ul in scopul efectuarii de comenzi si care are un cont inregistrat pe Site si care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din sectiunea Termeni si Conditii;

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate Cumparatorului de catre Vanzator ca urmare a efectuarii unei comenzi, dupa validarea tranzactiei. Pe Site-ul Postei Romane Vizitatorii si Utilizatorii au posibilitatea sa achizitioneze urmatoarele Bunuri si Servicii: E-mandat, Abonamente Presa, MyPostalcard. Pentru achizitionarea acestor Bunuri si Servicii Cumparatorul poate utiliza metodele de plata disponibile pe Site.

Continut

• toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (calculator desktop, laptop, tableta si smartphone);
• continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
• date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene si Conditii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.

Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu ca urmare a unei Comenzi efectuate de catre Cumparator, prin utilizarea serviciilor de plati online puse la dispozitia Cumparatorului pe Site, prin procesatorul de carduri bancare agreat de catre Vanzator.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

3. Documente contractuale                                                                                                                                                                         Înapoi la cuprins

3.1 Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare ( e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

3.2 Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice, a notificarii de validare a tranzactiei.

4. Politica de Vanzare Online                                                                                                                                                                       Înapoi la cuprins

4.1 Accesul in vederea efectuarii unei Comenzi pe Site ii este permis oricarui Utilizator.

4.2 Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin intermediul telefonului, prin e-mail sau prin corespondenta trimisa la adresa mentionata in sectiunea “contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

4.3 Posta Romana isi rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.

4.4 Posta Romana poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promotii practicate de catre aceasta.

4.5 Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON). Tarifele pentru serviciile postale cuprinse in sfera serviciului universal sunt scutite de TVA. Tarifele pentru serviciile postale suplimentare (recomandat, confirmare de primire, Post Restant, confirmare electronica de primire, avizare telefonica, personal), serviciile postale care sunt in afara sferei serviciului universal, precum si tarifele pentru serviciile non-postale au TVA inclus. Pentru fiecare serviciu/categorie de servicii se specifica acolo unde este cazul daca tarifele exprimate sunt scutite de TVA sau au TVA inclus,  valoarea TVA fiind de 19%.

4.6 Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.

4.7 Toate informatiile folosite pentru descrierea  Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

5. Comanda (E-mandat, MyPostalcard, Abonament presa)                                                                                                                                                          Înapoi la cuprins

5.1 Clientul/Cumparatorul poate efectua pe site urmatoarele tipuri de Comenzi: E-mandate, abonamente presa si MyPostalcard.

5.2 Comenzile se efectueaza prin completarea formularelor prezente in sectiunile dedicate. Finalizarea Comenzii are loc dupa efectuarea platii online pe Site prin intermediul unui card bancar, sau prin plata la oficiul sau factorul postal in cazul abonamentelor de presa.

5.3 Comenzile de E-mandat se supun urmatoarelor conditii:

5.3.1. In momentul inregistrarii Comenzii de E-mandat, Cumparatorul va achita atat suma transmisa, cat si tariful aferent serviciilor postale de livrare, conform tarifelor in vigoare. Aceste tarife pot fi consultate pe paginile dedicate de pe site-ul www.posta-romana.ro

5.3.2. Atat Destinatarul (pentru E-mandate in cont) cat si Expeditorul  trebuie sa aiba cont bancar deschis la o banca care emite carduri de credit sau debit inrolate VISA, Visa Electron, MasterCard si Maestro

5.3.2 Suma ce poate fi transmisa printr-un E-mandat inregistrat pe site-ul CNPR (www.posta-romana.ro) este limitata la 1500 lei / tranzactie. Numarul de tranzactii ce pot fi inregistrate pe site-ul CNPR de un client este nelimitat.

5.3.3 Expeditorul trebuie sa comunice numele si adresa postala completa a Destinatarului in formularul online care se gaseste pe Site pentru efectuarea serviciului de E-mandat.

5.3.4 In cazul in care Destinatarul E-mandatului nu este gasit la domiciliu, E-mandatul se afla la dispozitia acestuia in subunitatea postala ce distribuie la adresa destinatarului, pentru o perioada de 10 zile calendaristice (termen de pastrare implicit). Perioada in care un e-mandat se pastreaza la dispozitia Destinatarului poate fi modificata prin optiunea Expeditorului – pana la maxim 30 zile calendaristice.

5.3.5 Comenzile de transferuri interne de bani (E-mandate) efectuate pana la ora maxima de procesare, vor fi preluate in cursul zilei respective. Comenzile efectuate dupa ora maxima de procesare vor fi preluate in ziua lucratoare urmatoare. In fiecare zi lucratoare, ora maxima de procesare este 14:00.

5.3.6 Dupa confirmarea Comenzii si validarea Tranzactiei (debitarea sumei corespunzatoare valorii E-mandatului care include atat suma de bani ce urmeaza a fi remisa Destinatarului cat si taxele pentru serviciile postale), E-mandatul este inregistrat si parcurge aceleasi etape ca al unui E-mandat expediat de la ghiseul unei subunitati postale.

5.3.7 Termenul de executie pentru un E-mandat este de 24 ore, Z+1 zi lucratoare, pentru achitare catre Destinatari din mediul urban, sau 48 ore, Z+2 zile lucratoare, pentru achitare catre Destinatari din mediul rural – termenele de executie decurg in mod corespunzator paragrafului de mai sus.

5.4. Comenzile MyPostalcard se supun urmatoarelor conditii:

5.4.1 Pentru fiecare comanda de MyPostalcard efectuata prin intermediul site-ului, Cumparatorul se obliga sa achite, in functie de optiunea aleasa (Basic sau Premium): tariful pentru serviciul postal de corespondenta prioritara/neprioritara (scutit de TVA), tariful pentru serviciul suplimentar Recomandat (TVA inclus), cat si tariful pentru prelucrarea imaginii (TVA inclus)

5.4.2 Vanzatorul va anula orice Comanda pentru MyPostalcard efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile, fara nicio obligatie ulterioara, sau fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune in in cazul in care imaginile si textele transmise pentru procesare:
- contravin ordinii publice si bunelor moravuri,
- au caracter discriminatoariu(de ex. discursuri care instigă la ură împotriva unor grupuri de persoane, în special datorită rasei, originii etnice, religiei, handicapului, sexului, vârstei, statutului de veteran sau orientării sexuale)
- au caracter politic, imoral, sexist, pornografic, reprobabil, ofensator,
- înfăţişează acte violente, îndeamnă la violenţă,
- prezintă acte de extremă dreaptă sau stângă,
- folosesc conţinuturi care contravin legislaţiei, în special legislaţiei privind protecţia tinerilor
- fac reclamă la, sau ofera produse care contravin legilor, în special legilor privind protecţia minorilor
- încalca legile în vigoare sau incita la încălcarea legilor
- fac reclamă la, ofera sau distribuie mărfuri sau servicii
 
5.4.3 Termenul de executie pentru serviciul MyPostalcard este de:
- Z+2 zile lucratoare, pentru varianta prioritara (MyPostalcard intern Premium), din care: o zi este necesara pentru prelucrarea si tiparirea imaginilor pe suport fizic, iar Z+1 reprezinta timpul de circulatie stabilit legal pentru acest tip de serviciu.
- Z+6 zile lucratoare, pentru varianta neprioritara (MyPostalcard Basic), din care: o zi este necesara pentru prelucrarea si tiparirea imaginilor pe suport fizic, iar Z+5 reprezinta timpul de circulatie stabilit legal pentru acest tip de serviciu.
 
5.4.4 In cazul in care a optat pentru MyPostalcard Premium (carte postala ilustrata personalizata, regim de viteza prioritar, serviciul suplimentar recomandat), Cumparatorul, respectiv Expeditorul, consimte ca plicurile continand cartile postale ilustrate personalizate transmise de catre acesta sa fie depuse direct la casuta postala a Destinatarului. De asemenea, Cumparatorul consimte asupra faptului ca in cazul MyPostalcard Premium nu va solicita o dovada ulterioara privind livrarea la destinatar.
 
5.5 Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.
 
5.6 Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

- neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
- invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de www.posta-romana.ro, in cazul platii online;
- datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

- pentru abonamente de presa: atat contravaloarea abonamentului pentru publicatiile alese (corespunzator perioadei pentru care se face abondamentul), cat si tarifele postale de livrare

5.7. Pentru toate tipurile de Comenzi efectuate pe Site, daca acestea sunt inregistrate intr-o zi nelucratoare (exemplu sambata, duminica sau sarbatoare legala), termenul de executie incepe cu urmatoarea zi lucratoare.

6. Pretul Bunurilor si Serviciilor                                                                                                                                                                             Înapoi la cuprins

6.1 In cazul achizitionarii abonamentelor de presa, pretul final platit de Cumparator este format din pretul abonamentului pentru publicatia/publicatiile selectate si perioada de abonare  (exprimat in lei si care contine TVA) la care se adauga taxa de distribuire;
6.2 In cazul utilizarii serviciului E-mandat, pretul final platit de Cumparator este format din suma pe care doreste sa o transmita + tariful serviciului E-mandat + tarifele aferente serviciilor suplimentare, daca este cazul.

6.3 In cazul serviciului MyPostalcard, pretul final platit de Cumparator este format din tariful aferent serviciului universal de corespondenta din prima treapta de greutate pentru care a optat (corespondenta interna/internationala, regim de viteaza neprioritar/prioritar), tariful serviciului suplimentar recomandat, si tariful pentru prelucrarea si tiparirea imaginii

7. Metode de plata                                                                                                                                                                                               Înapoi la cuprins

Clientul are la dispozitie 3 metode de plata.

Prima metoda de plata este “Plata in numerar la ghiseul subunitatii postale sau prin factorul postal” - tranzactia intra in starea “in curs de incasare”. Clientul este informat de faptul ca are la dispozitie 7 zile pentru a efectua plata serviciului / serviciilor initiate prin punctul de acces on-line si de faptul ca tarifele pot fi modificate fara o notificare prealabila – pot exista cazuri in care la momentul platii la ghiseu, clientul sa constate ca tarifele sunt diferite de cele de la momentul inregistrarii comenzii. Formularul de plata va fi transmis pe e-mail Cumparatorului, pentru a putea fi printat. Plata se face la ghiseul postal al unei subunitati informatizate, unde nu este necesar sa se mai completeze vreun formular. Datele serviciului / serviciilor comandate on-line se preiau in aplicatiile existente din aplicatia informatica a punctului de acces on-line. Chitanta pentru serviciul initiat on-line este generata de aplicatia informatica actuala utilizata pentru serviciul respectiv, iar comanda trece imediat in starea “platita”.

A doua metoda de plata este “Plata prin virament bancar” - tranzactia intra in starea “in curs de incasare”. Clientul este informat de faptul ca are la dispozitie 7 zile pentru a efectua plata serviciului / serviciilor initiate prin punctul de acces on-line si de faptul ca tarifele pot fi modificate fara o notificare prealabila. Pot exista cazuri in care la momentul inregistrarii platii in contul CN Posta Romana, tarifele sa fie diferite de cele de la momentul inregistrarii comenzii, astfel incat sa fie necesar plata sau returarea unei diferente. Dupa selectarea acestei optiuni de plata, aplicatia informatica pentru punctul de acces on-line va afisa formularul de plata. Formularul de plata va fi transmis pe e-mail clientului, pentru a putea fi printat. Clientul este indrumat sa inscrie pe ordinul de plata numarul comenzii. Clientul se adreseaza unei subunitati postale informatizate pentru efectuarea serviciului / serviciilor comandate - in functie de natura acestora este posibil sa nu mai fie nevoie sa se prezinte la oficiu; nu mai este necesar sa se mai completeze vreun formular. Subunitatea postala verifica aparitia in contul CN Posta Romana a sumei aferente comenzii; aparitia sumei in contul bancar dedicat poate genera un mesaj transmis pe adresa de mail a clientului prin care sa fie confirmata primirea sumei. Chitanta pentru serviciul initiat on-line este generata de aplicatia informatica actuala utilizata pentru serviciul respectiv, iar comanda trece imediat in starea “platita”.

A treia metoda de plata este “Plata Online cu card bancar “(Visa/Maestro/Mastercard).
Daca Cumparatorul a ales metoda de plata " Online prin card bancar " pentru Bunurile si Serviciile Achitionate pe Site, este necesar sa completeze un formular cu informatiile despre cardul detinut in pagina securizata a procesatorului de plati (BCR – euplatesc.ro).
- Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectueaza prin intermediul sistemului "3-D Secure" elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.
- "3-D Secure" asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard.

8. Facturare                                                                                                                                                                                                       Înapoi la cuprins

8.1 Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

8.2 Vanzatorul va transmite electronic Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau sau in formularul care trebuie completat pentru plasarea Comenzii in cazul in care nu a optat pentru deschiderea unui Cont.

8.3 Pentru corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumparatorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise , putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.

8.4 Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile  si nici nu vor fi stocate de catre de www.posta-romana.ro sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

9. Livrarea Bunurilor                                                                                                             &nbsnbsp;                                                                             Înapoi la cuprins

9.1 Vanzatorul va presta serviciile si va efectua  livrarile prin intermediul subunitatii postale careia ii este arondat Destinatarul Bunurilor si Serviciilor achizionate de Cumparator.

9.2 Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei (pentru E-mandat si abonamente presa). Pentru serviciul MyPostalcard, Vanzatorul va efectua livrarea bunurilor atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara teritoriului acesteia

9.3 Achitarea sumei catre persoana indicata de client pentru serviciul E-mandat se realizeaza pe tot cuprinsul tarii.

9.3.1 E-mandatele ai caror beneficiari au adresa postala sunt achitate in numerar, iar e-mandatele care sunt adresate catre titulari de conturi bancare sunt virate in cont bancar (trebuie comunicat contul in fomat IBAN, conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei).

9.3.2 E-mandatul cu beneficiari ce au adresa postala este indrumat spre achitare la subunitatea postala care distribuie adresa inregistrata in formularul web de catre expeditor. Daca destinatarul nu este gasit la adresa indicata, acesta este avizat pentru a se prezenta la sediul subunitatii postale de achitare pentru a ridica suma transmisa.

9.3.3 Perioada standard in care suma transmisa se afla la dispozitia destinatarului este de 10 (zece) zile calendaristice, sau perioada de timp stabilita de expeditor (maxim 30 zile).

9.3.4 Destinatarii trebuie sa prezinte acte de identitate valabile pentru a putea intra in posesia sumei transmise. Legislatia interna si internationala privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului impune confirmarea identitatii clientilor.

10. Politica de retur                                                                                                                                                                                             Înapoi la cuprins

10.1 Daca, din diverse motive, CNPR este in imposibilitate de a achita suma tranzactiei (mai putin taxele), aceasta este inapoiata expeditorului, in contul bancar asociat cardului prin care s-a facut debitarea sumei, conform legislatiei in vigoare.

10.2 Motive ce pot conduce la imposibilitatea achitarii sumei: (lista este enumerativa fara a fi exhaustiva):

-informatii incomplete sau incorecte privind numele sau adresa destinatarului;
-refuz de primire a sumei;
-destinatar decedat;
-expirarea termenului de pastrare (implicit, 10 zile calendaristice) la dispozitia destinatarului.

11. Publicitate                                                                                                                                                                                                      Înapoi la cuprins

11.1 In momentul in care, Clientul isi creaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

11.2 Renuntarea la primirea Newslettere-lor de catre Client sau Cumparator se poate face in orice moment folosind legatura special destinata din cadrul oricaror Newslettere

11.3 Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

12. Forta Majora                                                                                                                                                                                                  Înapoi la cuprins

Posta Romana nu poarta responsabilitatea pentru nicio intarziere sau eroare rezultand direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa www.posta-romana.ro Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de funcţionare a echipamentului tehnic de la Posta Romana, lipsa functionarii conexiunii la Internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.posta-romana.ro ,erorile de operare, precum si cazurile de forta majora stipulate de legislatia romana in vigoare.

C. Limitarea raspunderii privind informaţiile conţinute pe site-ul www.posta-romana.ro Înapoi la cuprins

CN Posta Romana SA depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura exactitatea si valabilitatea informatiilor furnizate pe paginile de Internet www.posta-romana.ro. Cu toate acestea, cum politicile, termenii, preturile si informatiile sunt in contiunua schimbare, CN Posta Romana SA isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment, fara notificare, informatiile continute pe acest site si nu ofera garantii sau interpretari privind acuratetea acestora.

Link-urile externe sunt furnizate ca un serviciu pentru utilizatori, CN Posta Romana SA nu accepta nicio responsabilitate sau raspundere pentru acuratetea sau continutul acestor site-uri.
 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016 – RGPD sau Regulamentul, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CN POşTA ROMÂNă SA - CNPR prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea principiilor menţionate în continuare.

 

CNPR colectează şi prelucrează date cu caracter personal, în scop de:

 • furnizare de servicii poştale;

 • reclamă, marketing şi publicitate;

 • activităţi de comisionar vamal.

 

Perioada de prelucrare a datelor dvs. personale este urmatoarea:

 • pentru serviciile achizitionate pe site (E-Mandat cu plata online, MyPostalcard, MyMark, Abonamente presa) este de 18 luni;
 • pentru Reclamatii Interne si Externe este de 3 luni;
 • pentru Formularul Suport Clienti este de 30 de zile.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu responsabilitate prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, transparenţa şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

1. Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal

Notificarea: CNPR în calitate de operator de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal fiind înregistrat cu nr. 8077 din 10.01.2008;

Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului;

Scopul şi limitarea determinată de scop: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate; Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele CNPR, date cu caracter personal au prevăzut în contractul individual de muncă şi în “fişa postului” o clauză explicită de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Consimţământul persoanei vizate: În anumite situaţii, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Regulament, prelucrarea poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimtământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare; în celelalte situaţii CNPR va efectua prelucrarea, deasemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale legislaţiei în vigoare;

Informarea: Persoanele vizate sunt informate în mod explicit, prin mijloace online şi offline, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal în scopul realizării serviciilor CNPR;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate; Protejarea minorilor: Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziţiona în nume propriu produse sau servicii şi solicita, respectiv primi comunicări de la CNPR cu acordul reprezentantului legal, conform legii. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii.

Transferul de date: CNPR nu transferă date cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege;

Crearea de profil: CNPR nu creează profiluri ale utilizatorilor de servicii poştale. În cazul studiilor de marketing dezvoltate de CNPR, este solicitat acordul neechivoc al persoanelor vizate.

Exactitatea: CNPR are nevoie de sprijinul clienţilor săi în furnizarea datelor pentru realizarea serviciilor poştale, însă exactitatea acestor date depinde de calitatea informaţiilor livrate de persoanele vizate şi/ sau de partenerii contractuali; Identificarea: Pentru soluţionarea solicitărilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal adresate CNPR persoana vizată trebuie să facă dovada efectuării serviciului poştal;

Stocarea: CNPR stochează datele cu caracter personal pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv pentru conformarea la prevederile legale în vigoare;

Securitatea: CNPR utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control, evaluare şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

 

2. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

În conformitate cu principiile Regulamentului şi a legislaţiei în vigoare, CNPR are obligaţia de a prelucra cu responsabilitate datele personale care îi sunt furnizate.

 

3. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul de a obţine de la CNPR, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de CNPR, iar dacă datele sunt prelucrate de CNPR persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;

 • dreptul de a obţine de la CNPR, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul;

 • dreptul de a obţine de la CNPR, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 • dreptul de a se opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

 • dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament persoana vizată se poate adresa ANSPDCP - Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

 

4. Responsabilul cu protecţia datelor

În conformitate cu prevederile Regulamentului, CNPR a numit responsabilul cu protecţia datelor la nivelul organizaţiei şi oferă mai multe posibilităţi de comunicare şi informare referitoare la Regulament, respectiv: email: protectia.datelor@posta-romana.ro, web: www.posta-romana.ro, call center: 021/ 9393.

 

5. Securitatea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, CNPR depune eforturi constante, pe deoparte, pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pe de altă parte, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.

 

6. Gestionarea riscurilor

În ceea ce priveşte riscurile, CNPR ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.

 

7. Încălcarea securităţii datelor

Încălcarea securităţii datelor va fi comunicată de CNPR în termenele stabilite de Regulament, fără întârzieri nejustificate, tuturor părţilor implicate aşa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact: Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti; Web: www.dataprotection.ro.

 

Politica de securitate pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor salariaţilor CNPR, precum şi tuturor structurilor centrale şi teritoriale ale CN POşTA ROMÂNă SA.

Data: 07.05.2018

 

 
E. Securitatea informaţiilor transmise prin intermediul site-ului www.posta-romana.ro   Înapoi la cuprins

CN Poşta Română SA se angajeaza sa asigure cel mai inalt standard de securitate referitor la sistemele proprii, dar si dumneavoastra, in calitate de utilizator final, jucati un rol important in asigurarea securitatii informatiilor transmise pe Internet. De accea va rugam sa va asigurati ca:

 • utilizati programe anti-virus si asigurati-va ca acestea contin cele mai recente actualizari
 • folositi optiunile de securitate ale sistemului de operare
 • sistemul de operare si browser-ul dumneavoastra sunt actualizate cu ultimele patch-uri de securitate
 • faceti tot ce va sta in putinta pentru a preveni accesul neautorizat la PC-ul dumneavoastra, si asigurati-va ca nu sunteti urmariti de alte persoane atunci cand desfasurati activitati confidentiale prin intermediul PC-ului dumneavoastra
 • schimbati parolele de access in mod regulat, aveti grija sa alegeti parole complexe si greu de ghicit de altii (complexitatea recomandata include o combinatie de litere mari, litere mici, numere). De asemenea, nu utilizati aceeasi parola pentru alte site-uri, servicii online, aplicatii, etc.
 • nu deschideti e-mail-uri suspecte si nici nu incercati sa accesati link-uri sau butoane din interiorul acestora deoarece in cazul unor asemenea actiuni, pe calculatorul dumneavoastra se pot instala de o maniera transparenta aplicatii rau intentionate (virusi, coduri care spioneaza, alte aplicatii de tip malware) care pot duce la alterarea sau furtul datelor
 • evitati folosirea retelelor Wireless nesecurizate ("open access") sau a celor ce nu prezinta incredere
 • recomandam ca atunci cand se acceseaza pagini web pentru plati online sa aveti deschisa in browser doar acea pagina.